Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Powiat Myszkowski zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

       3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i złożenie zgłoszenia do dnia 08.02.2022 r. do godz. 12.00 w  Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, lub przesłanie mailem na adres: pk@powiatmyszkowski.pl


   

Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które kandydat reprezentuje.

       4. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Powiatu.